לדילוג לתוכן המרכזי

טופס דרישה לתשלום חיוב מוגדל

עליך לשלם, בתוך 30 ימים מן המועד הנקוב בפרטי הארוע, את החיוב המוגדל הכולל את:

דמי הנסיעה בסך של: 5.90 ₪ בתוספת פיצוי כספי בסך: 180 ₪

ובסך הכל: כמפורט בפרטי הארוע.

 

עד תום 30 הימים האמורים, ניתן לשלם את החיוב המוגדל באמצעות כרטיס אשראי או מזומן, במרכז השירות של סיטיפס (להלן-התובע) בכתובת: מרכז שירות בניין כלל רח' יפו 97 (מול תחנת הדוידקה) או בכרטיס אשראי בטלפון 3686 * ובאתר האינטרנט שכתובתו: www.citypass.co.il

 

או להגיש השגה על החיוב המוגדל בהתאם לסעיף 46 ב 1 לפקודת מסילות הברזל, [נוסח חדש], התשל"ב 1972- ולתקנות מכוחה, באחת מהדרכים הבאות:

•במסירה אישית למרכז השירות בבניין כלל

•במשלוח דואר רשום ל: סיטיפס ת.ד. 44263 פסגת זאב, 97534

•דרך אתר האינטרנט שכתובתו: www.citypass.co.il השגה באתר האינטרנט כאמור תוגש באמצעות טופס המפורסם באתר

 

 

לא שולם החיוב המוגדל בתוך 30 ימים כאמור או לא הוגשה השגה, ייווספו עליו הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א 1961- , עד למועד תשלומו בפועל. הוגשו השגה, ערר או ערעור ולאחריהם אין אפשרות עוד להגיש ערר או ערעור על החיוב המוגדל, ייווספו עליו הפרשי הצמדה וריבית כאמור מן המועד שנמסרה בו לחייב החלטה בהשגה, בערר או בפסק הדין של בית המשפט בערעור לפי העניין. מסירת דרישה לתשלום זו לידיך, נחשבת כמשלוח התראה קודם הבאת החיוב המוגדל לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל כאמור בסעיף 81 א 1 לחוק ההוצאה לפעול, התשכ"ז 1967- . הוראות החוק האמור ותקנות ההוצאה לפועל, התש"ם 1979-, יחולו על הליך הגבייה של החיוב המוגדל. אם לא תגיש השגה במועד ותוגש בקשה לביצוע החיוב המוגדל בהוצאה לפועל כתביעה על סכום קצוב לפי סעיף 81 א 1 לחוק ההוצאה לפועל, עומדת לך הזכות להגיש התנגדות לבקשה לביצוע; אם הוגשה השגה על ידך נגד הדרישה לתשלום, לא תוגש נגדך בקשה לביצוע להוצאה לפועל לפי חוק הוצאה לפועל, אלא בהתקיים אחד מאלה:

1. ההשגה נדחתה ולא הוגש עליה ערר במועד; 2. ניתנה החלטה חלוטה בערר או שניתן פסק דין חלוט בעניין ההחלטה בערר.